2013 Yılı Üye Aidatları

2013 Yılı Üye Aidatları

TDB 14.Olağan Genel Kurul Kararlarına Göre;

2013 ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;  

Üye aidatlarının:

1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden 2013 yılı için 290 TL.

2- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda, aidatlarının 1. maddede belirlenen miktarda tahsil edilmesine.

3- Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimlerinin, odalara kaydı ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde kabul edilmesine.

4- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleği icra etmeyen dişhekimlerinden 2013 yılı için 145 TL.

5- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden 2013 yılı için 145 TL alınmasına.

6- Mesleğini icra etmeyen 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına.

7- Dişhekimlerinden, 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına.

8- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına.

9- Ağır hastalık, trafik kazası ve benzeri nedenlerle kesintisiz 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının oda yönetim kurulunca silinmesine. Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.

10- Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulu kararıyla silinmesine.

11- Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine (odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz).

12- Aidatların 2014 yılı için, 2013 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına.

13- Yardımlaşma Fonu aidatının odalar aidat gelirinden birliğe gönderilen birlik payının yüzde 20’sinden oluşmasına.

14- Dişhekiminin üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı oda tarafından tahsil edilmesine.

15-  Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara, aidat iadesi yapılmamasına.

16-  Kayıt ücretinin 2013 ve 2014 yılı için 150 TL olmasına.

17-  Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine.

18-  Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine, karar verilmiştir.

03.01.2013 11:48
yükleniyor..