e-serbest meslek makbuzu hk

e-serbest meslek makbuzu hk

19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm serbest meslek erbaplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler …vb.) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna ilişkin TDB Mali Müşavirinin değerlendirme yazısı ektedir. 

Mali Verilerin Elektronik Ortama Taşınması İle İlgili Yeni Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama, denetim alt yapısını oluşturma, maliyetleri azaltma, standart formatı oluşturma, düzenlenen belgelerin düzenleyici - alıcı arasında güvenli ve zaman-maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturarak, kamu hizmet kalitesini artırmak, mükelleflerin işlem yapma hızını ve kanunlara uyumunu artırmak, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla teknolojiye uygun hedefler koymuştur. Bu hedefler doğrultusunda 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzu e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Defter uygulamaları konusunda beklenen son düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. 1. e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulaması Bu tebliğ ile 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000.-TL.’yi aşan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda sağlayanlar ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren e-Fatura geçmek zorundalar. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları da e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000.-TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000.-TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-defter uygulamasına geçmeleri ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmaları zorunludur. 19.10.2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi mükellefler ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına dâhil olmaları ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmaları zorunludur. 2. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Tebliğin VI.4. bölümünde belirtildiği gibi tüm serbest meslek mensuplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Dileyen serbest meslek erbapları bu tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabilecekler. Yeni Tebliğe göre Dişhekimleri ve diğer Serbest meslek erbaplarından; a) 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihinde, b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. e-Serbest Meslek Makbuzu’nun Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Mükellefler tebliğde belirtilen e-Belge uygulamalarını internet üzerinden kullanabilmek için 1. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-Belge portalları (GİB Portalı) yönetimi, 2. Başkanlıktan izinli “Özel Entegratör” yöntemi, 3. Kendi programlarını Başkanlık bilgi işlem sistemi ile entegre edilmiş “Doğrudan Entegrasyon” yönteminden birini tercih ederek uygulamadan yararlanacaklar. e-Serbest Meslek Makbuzu’nun Düzenlenmesi, Teslimi ve Muhafazası Tebliğ kapsamında elektronik ortamda düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. ÖKC’lerden alınan e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi de e- Serbest Meslek Makbuzu kağıt çıktısı yerine geçer. Bu durum elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Banka ve Kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgi Fişi (e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC Bilgi Fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla EFT-POS özellikli Yeni ÖKC’lerin de POS cihazı yerine kullanılması mümkün olup, bu cihazlardan alınan bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. 3. e- Belgelerin Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesinde Ceza Uygulaması e-Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da kanunun 227 ve 231.maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen ve almak zorunda olanların her birine 240.-TL.den az olmamak kaydıyla belge üzerindeki tutarın %10’u tutarında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Her bir tespit için kesilecek ceza 12.000.-TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 120.000.-TL’yi geçmez. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler ancak sistem hatası ya da bakanlık ve başkanlık tarafınca yapılan düzenleme doğrultusunda kağıt olarak cezaya tabi olmadan düzenlenebilecek. 4. Adres Değişikliği ile ilgili Düzenleme 19.10.2019 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu 510 Sıra No’lu Genel Tebliğle ile adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi. Tebliğ ile; Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme yapılarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır. Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi. Tebliğ ile elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir. Mükelleflerin başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları halinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak artık düzenlenmeyecektir. 23.10.2019 TDB Mali Müşaviri Baset Demirbuğa

06.11.2019 12:51
yükleniyor..