Belediye Ruhsat Muafiyeti

Belediye Ruhsat Muafiyeti

GENELGE 

Sayı : 001-1.557                                                                                              Tarih: 06.04.2015 
Konu : Belediye Ruhsatından Muafiyet 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak üzere pek çok milletvekilinin desteğiyle Komisyon görüşmelerinde eklenen 77.madde 04.04.2015 tarihinde Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecektir. 

Yapılan değişiklikle meslektaşlarımızın açtığı muayenehane ve müşterek muayenehaneler işyeri açma ruhsatı almak zorunda olmaktan çıkartıldı. Bu sayede, işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkmış olacaktır. 

Böylece, apartmanlarda muayenehane açılmasında yaşanan sorunların tamamı değilse de hiç olmazsa biri aşılmış oldu. Muayenehanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetin niteliğini artırmakla ilgisi olmayan kural ve sınırlamaların kaldırılmasına yönelik çabamız, Odalarımızın desteğiyle sürdürülecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla, 

A. Tarık İŞMEN 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri

20.04.2015 08:47
yükleniyor..