Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Sayı : 002. 1274 Tarih: 08.10.2014
Konu : Ağız Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne,
Dişhekimlerinin meslek örgütü Anayasa’da belirtilen ve yasayla kurulan Türk Dişhekimleri Birliği’dir. Bu Birlik, diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Sağlık Bakanlığı da, başka görevlerinin yanı sıra, “İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması,” ve “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması” ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belirler. Her iki kuruma yasayla verilen görevler ile Anayasa’nın 2. Maddesinde Devletin nitelikleri arasında sayılan “demokratik hukuk devleti”nin bir gereği olarak, dişhekimliğinin geleceğine yönelik politikaların belirlenmesi ve bu alandaki temel düzenlemelerin yapılmasında ortak çalışmalar yürütmeleri gereklidir. Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı son yıllarda bu yaklaşımın oldukça dışında, alanın ihtiyaçlarını, çözüm yöntemlerini ve uygulama kurallarını belirlemek konusunda kendisini tek yetkili saymakta; düzenlemenin muhatabı meslek gruplarının temsilcileriyle herhangi bir paylaşıma gerek duymaksızın kurallar çıkartmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak her çıkartılan kural onlarca dava konusu olmakta, pek çok hükmü iptal edilmekte ve nihayet sürekli yeniden düzenlenen kurallarla yönetmelikler uygulayıcılar tarafından dahi anlaşılması zor, karmakarışık metinlere dönüşmektedir. Dişhekimliğinin serbest uygulanmasına ilişkin kurallar 1999 yılında, Sağlık Bakanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından birlikte hazırlanmış olan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, zaman zaman kısmi değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, ana kurallar bugüne kadar korunmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesinde yarar olan kimi hükümleri vardır.
./..

Sayı : 002. 1274                                                             Türk Dişhekimleri Birliği                                           Tarih: 08.10.2014

Serbest dişhekimliğinin temel sorunları arasında; hastaların primini ödedikleri kamu sağlık sigortasının serbest dişhekimliği hizmet bedelini karşılamaması, hizmet verdikleri yerlerle ilgili kat malikleri ve belediyelerin karşılanması olanaksız talepleri sayılabilir. Ancak dişhekimliğinin serbest olarak sunulmasında bu Yönetmelikten kaynaklanan önemli bir sorun bulunmamaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği dişhekiminin serbest temelli meslek uygulamalarında bulunmasını;

1. Dişhekiminin tıbbi etik ve sosyal bağlamda teşhis ve tedavi serbestliğine,
2. Mesleki sorumluluğun gelişmesine,
3. Hastanın sağlık bilincinin gelişmesine,
4. Hekim hasta ilişkisinin güven temelli gelişmesine,
5. Mesleki eğitimin sürekli gelişmesine,
imkan sağladığını düşünmektedir.

Kendini yönetme özelliği; ihtiyaca uygun ve dengeli hizmet ile ülke genelinde sosyal gelişmesine yardımcı olur. Kendisini yönetme özelliği; toplumun sağlık bilincinin gelişmesine ve özgür bir toplum oluşmasına da önemli bir katkı yapar. İşte bu temel gerekçelerle 2001 Lizbon kararları çerçevesinde Avrupa Birliği dişhekimliği muayenelerini serbest meslek grubunun vazgeçilmez unsurlar olarak değerlendirmiş ve bu karar doğrultusunda muayenehaneleri desteklemeyi sürdürmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği, sayılan bu gerekçelerden dolayı dişhekimliği mesleğinin gelişmesi ve toplumun nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için dişhekimlerinin kendilerini yönetmesinin muhafazası ve kuvvetlendirilmesini hayati bulmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın hizmet alımıyla ilgili çözüm üretmesi, avukatlar, noterler ve serbest muhasebeciler gibi dişhekimlerinin de mesken nitelikli yerlerde muayenehane açabilmeleri ve işyeri açma ruhsatından muaf tutulmaları için yasal düzenleme yapılması sorunlarının çözümü bu bakımından önemli görülmektedir. Son günlerde çeşitli platformlarda yayınlanan, Sağlık Bakanlığının ise resmi olarak doğrulamaktan kaçındığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı, içerdiği kurallar itibarıyla dişhekimliğinin sorunlarına çözüm getirmekten uzaktır. Bu kurallar bir bütün olarak değerlendirildiğinde dişhekimliğinin büyük merkezler aracılığıyla verilmesi, bu merkezlere dişhekimi olmayanların da sermayedar ortak olarak katılabilmesi ve dişhekimlerinin bu büyük merkezlerin çalışanı olmasının tasarlandığı anlaşılmaktadır.
./..


Sayı : 002. 1274                                 Türk Dişhekimleri Birliği                                                               Tarih: 08.10.2014

Ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. Maddesinde “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabında yapılmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir ki; bu da serbest meslek grubu içinde yer alan dişhekimliğinin çalışma prensiplerine, felsefi ve hukuki bir alt yapı oluşturulması bakımından çok önemlidir. Ve oluşturulan taslak yönetmelik yasanın amaçlarına tamamen ters düşmektedir. Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse, büyük ölçüde emek verenlerin sahibi olduğu şimdiki yapıların tasfiye edilmesi ve yerlerine büyük sermayelerle oluşturulan, emek verenlerin değil parayı koyanların sahibi olduğu hastane benzeri merkezlerin yaşamda egemen olacağı öngörülebilmektedir. Bu temel değişikliğin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu Sağlık NET 2 programının yönetmelikle temellendirilip hasta verilerinin Bakanlıkla paylaşılmasından kapanan sağlık kuruluşunun bütün verilerinin sağlık müdürlüğüne vermesine; muayenehanelerin çalışma saatlerinin ruhsatla belirlenmesinden faaliyeti durdurulduğu halde çalışmak sebebiyle ömür boyu sağlık kuruluşu açılmasının engellenmesine kadar çeşitli hukuka aykırı düzenlemeler de Taslak’ta yer almaktadır. Bütün bunlardan başka, Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin özendirilmesine yönelik hiçbir hüküm içermeyen bu Taslak’ta meslek örgütü ile üye arasındaki bağı gözeten düzenlemelere de yer verilmemiştir. Yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle ve dişhekimi kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Ardından, bu ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında tartışılmasıyla, gerekiyorsa yeni düzenlemelerin yapılması bu düzenlemelerin kalıcı ve ihtiyaca uygun olmasına yardımcı olacaktır. Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağına ait görüş ve endişelerimizi gereği bakımından bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Taner YÜCEL
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı


Sayı : 002. 1278 Tarih: 09.10.2014
Konu : Ağız Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne,


İlgi : 08.10.2014 tarih ve 002.1274 sayılı yazımıza ek.


       Ağız Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağına ilişkin genel değerlendirmemiz ilgi yazımız ile iletilmişti. Taslağın hukuki değerlendirmesi ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Bakanlığınızca yürütülen bu çalışmanın Meslek Birliği olarak bizimle ortaklaşa yürütülmesi mesleğimizin geleceği açısından önemli görülmektedir.
       Dileğimizin kabulü hususunu saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Taner YÜCEL
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı
Eki: Ağız Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik Taslağına İlişkin Hukuki Değerlendirme

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMASININ
HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ
1. Asansörsüz binada muayenehane açılamayacak. Dişhekimi emeğinin özerkliğinin korunduğu temel birim olan muayenehanelerin fiziki koşulu olarak asansör zorunluluğu getirilmektedir. Muayenehane herhangi bir katta açılacak ise binanın asansörlü olması zorunlu tutulmaktadır. Ağız diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan hastaların, kendine özgü başka bir rahatsızlığı yoksa yürüme zorluğu çekmediği tartışmasızdır. Bütün yapıların herkesin erişimine imkan vermesi istenen bir durumdur. Ancak, ülkemizdeki yapı stoku dikkate alındığında bunun her yerde sağlanmasının mümkün olamadığı bir gerçektir. Bu durumda, dişhekimi muayenehaneleri için asansör zorunluluğu getirilmesi, muayenehane açılmasını zorlaştırma gayretinden başka bir amaçla açıklanamamaktadır. Hizmetin gerektirmediği zorlaştırıcı koşulların dayatılması hukuka aykırıdır.

2. Yapı kullanma izin belgesi, depreme dayanıklılık raporu ve yangın raporu olmayan binalarda muayenehane açılamayacak. Ülkemizdeki binaların pek çoğunun yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınmamıştır. Buna karşın söz konusu yapılara her türlü kamu hizmeti sunulmuş; elektrik, su, gaz vs. bağlantıları yapılmıştır. Diğer yandan, binanın iskan ruhsatı olsa da yeterli sayılmamakta; 2008 yılından önce yapılmış binalar için depreme dayanıklılık ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor da istenmektedir. Depreme dayanıklılık raporu, doğal olarak, bütün binadan alınacak beton vs. örneklerin değerlendirilmesi sonucunda verilebilmektedir. Apartmanda açılacak bir muayenehane için diğer kat maliklerinin ev veya işyerlerinde duvarlar kırılıp örnekler alınmasına izin vermediklerinde bu rapor alınamamaktadır.

3. Muayenehanede çalışma süresi sınırlandırılıyor. Muayenehanelerde çalışma süresi ruhsatta belirtilecek ve bu sürelerde dişhekiminin muayenehanede olması gerekecek. Muayenehane çalışmasında dişhekimi çalışma saatlerini bağımsız olarak belirleyip düzenleme hakkına sahip iken Taslak’ta bu esneklik kaldırılıyor. 

4. Yeni poliklinik açılamayacak. Mevcut poliklinikler, adres değişikliğinde bile A tipi ADSM olmak zorundadır. Taslak, emek verenlerin sahibi olduğu küçük çalışma birimlerin büyük ölçüde ortadan kalkmasını hedeflemektedir. Bunun bir parçası olarak, mevcut polikliniklerin B tipi ADSM adıyla nitelenmesi ancak yeni B tipi ADSM, yani poliklinik, açılmasına olanak sağlanmaması düşünülmüştür. Diğer yandan B tipi ADSM’lerin adres değişikliği halinde dahi, şartları oldukça ağır olan A tipi ADSM haline gelmesi, aksi takdirde kapanması gerekmektedir.

5. A tipi ADSM koşulları.
Dişhekiminin bir biçimde A tipi ADSM açmaya niyetlenmesi halinde karşılaması gereken çeşitli koşulları yerine getirmesi yetmemekte bir de tabip ortak bulması gerekmektedir. Tabip ortak zorunluluğunun sebebi anlaşılamamaktadır. Yeni bir sahiplik biçimi olarak dişhekimi olmayan, sermayedar ortağın %49 hisse ile A tipi ADSM içinde yer alması mümkün hale getirilmektedir. Böylece ADSM, dişhekimlerinin emeklerini koyarak çalıştıkları sağlık kuruluşundan sermaye koyan ortağın kâr beklentisini karşılamaya çalışan bir yapıya dönüşebilecektir. Taslağın bu haliyle çıkmasına izin verilmesi halinde ağız diş sağlığı hizmetinde önemli bir değişimin yaşanacağı şüphesizdir. Diğer yandan A tipi ADSM müstakil binada ya da ana yapıdan bağımsız girişi olan kısımda yer almalı, en az 5 diş üniti, yeterli otoparkı, jeneratörü, tekerlekli sandalye sığacak asansörü de bulunmalıdır.

6. Diş teknisyeni ADSM’de çalıştırılabilirken muayenehanede çalıştırılamayacak.Halen muayenehanede diş teknisyeni istihdamı dişhekiminin isteğine bağlıdır. Taslakta ağız diş sağlığı hizmeti sunulan yerler arasında ADSM’ler lehine düzenleme yapılmakta; diş teknisyenleri muayenehanede çalıştırılamazken ADSM’lerde çalışmalarına izin verilmektedir.

7. Hasta mahremiyeti rafa kaldırılıyor. Bütün bilgiler Sağlık Bakanlığına veriliyor. Hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığına verilmesi zorunlu tutulmakta, üstelik kapatılan sağılık kuruluşlarındaki bütün kayıtların da sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Geçtiğimiz günlerde alınan Danıştay kararında, Sağlık Net2 sisteminin uygulanması hukuka aykırı bulunmuş ve ilgili genelgenin yürütmesi durdurulmuştur. Bu Taslak’ta benzeri hukuka aykırılıklar yinelenmektedir.

8. Tanıtım yapılması imkanı genişletilip reklama izin veriliyor. Sağlık hizmetinin kendine özgü niteliği bir kenara bırakılarak tanıtım adı altında reklama izin verilmektedir. Bu niteliğiyle, sağlık kuruluşlarının kâr amaçlı ticari yapılar gibi hasta talebini artırmak ya da diğer sağlık kuruluşlarının önüne geçmek amacıyla reklam yapmaları mümkün olabilecektir. Genel olarak sağlık hizmetlerine zarar verecek olan bu yaklaşım muayenehaneler ve küçük sağlık kuruluşlarının aleyhine bir durum da yaratacaktır.

9. Sağlık kuruluşunun bir daha açılmamak üzere bütünüyle kapatılması da mümkün. Kapatma yaptırımı uygulanmasına karşın çalıştığı iki kez saptanan sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilerek yeniden ruhsat verilmeyeceği belirtiliyor Taslak’ta. Muayenehanenin yeniden ruhsatlandırılmaması ilgili dişhekiminin ömür boyu mesleğini yapamaması demektir. Ölçüsüz olan bu yaptırım hukuka aykırıdır.

10. Meslek örgütü ile dişhekimleri arasındaki bağ zayıflatılıyor. Üyelik kontrol edilmediği gibi inceleme/denetleme ekiplerindeki oda temsilcileri de çıkartılıyor. Dişhekimi idare karşısında yalnızlaştırılmak isteniyor. Bunun için, dişhekimi ile meslek örgütü arasındaki bağın mümkün olduğunca gevşetilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmektedir. Bu kapsamda, dişhekiminin çalışma izni verilirken oda kaydı aranmadığı gibi inceleme ekibi de bütünüyle idare çalışanlarından oluşturulmakta, oda temsilcisine söz konusu kurulda yer verilmemektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez.15.10.2014 08:17
yükleniyor..